Αμετάβλητη η ΑΤΑ για το 2021

492

Αμετάβλητη θα είναι για το 2021 η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, (ΑΤΑ). Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω του ότι κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2020 ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης ήταν αρνητικός της τάξης του -12.3% και -4/4% αντίστοιχα το τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ) από 1η Ιανουαρίου 2021 παραμένει το ίδιο χωρίς καμία μεταβολή. Το τιμαριθμικό επίδομα από την 1/1/2021 και για περίοδο 12 μηνών, παραμένει στο 314,78% πάνω στους βασικούς μισθούς.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόσφατα συμφωνήθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων η παράταση της ισχύς της μεταβατικής συμφωνίας για την ΑΤΑ για ακόμα ένα χρόνο (1/1/21-31/12/2021) λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Βάσει της μεταβατικής συμφωνίας η ΑΤΑ καταβάλλεται μία φορά το χρόνο και μόνο στο 50% της ετήσιας αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή και με την προϋπόθεση ότι το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους θα παρατηρείται ανάπτυξη, σε ετήσια βάση. Η μεταβατική συμφωνία των κοινωνικών εταίρων διασφαλίζει επίσης πως οι μισθοί δεν επηρεάζονται αρνητικά λόγω της ΑΤΑ σε περίπτωση που η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έχει αρνητικό πρόσημο και πως ο θεσμός και οι πρόνοιες της συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η υφιστάμενη συμφωνία προβλέπει ακόμα πως ο κοινωνικός διάλογος για την ΑΤΑ θα συνεχιστεί με στόχο, κατά την εκπνοή της παρούσας συμφωνίας, να επιτευχθεί νέα ρύθμιση στη βάση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ και οι κοινωνικοί εταίροι δεσμεύονται να προσέλθουν σε εποικοδομητικό διάλογο για την εξεύρεση συμφωνίας.