Ανακοινώθηκαν ποινές για εργοδότες που άφησαν εκτεθειμένους σε κίνδυνο τους εργαζόμενους

324

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε μέσα στο 2020 τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Την εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΗΣ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομικών εργασιών, σε συνολικό πρόστιμο €9.000, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου υπεργολάβου της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη πραγματοποίησης εργασιών σε ύψος για την κατασκευή ξυλότυπου της πλάκας οροφής υπόγειου ορόφου, με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως ικριώματα, κιγκλιδώματα, δίκτυα προστασίας ή άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς.

(β) Παράλειψη συμμόρφωσης με τα μέτρα ασφάλειας που αναφέρονταν στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή τη λήψη μέτρων έναντι πτώσης από ύψος στο εργοτάξιο.

2. Την εταιρεία «Α/ΦΟΙ ΓΛΥΚΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής ξυλότυπου, σε συνολικό πρόστιμο €5.000, για την πιο κάτω παράβαση, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσε τον τραυματισμό εργοδοτουμένου της:

(α)  Παράλειψη πραγματοποίησης εργασιών σε ύψος, για την κατασκευή ξυλότυπου της πλάκας οροφής υπόγειου ορόφου με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως ικριώματα, κιγκλιδώματα, δίκτυα προστασίας ή άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς.

3. Έναν εργοδότη που δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας, σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή 3 χρόνια, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό στα χέρια εργοδοτούμενού του και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτουμένους του και άλλα πρόσωπα.

(α) Παράλειψη εφοδιασμού του άξονα μετάδοσης κίνησης από το γεωργικό ελκυστήρα, στο γεωργικό μηχάνημα τυλίγματος λάστιχων ποτίσματος, με προφυλακτήρα ή με άλλο σύστημα προφύλαξης.

(β) Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων του και άλλων προσώπων με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, καθώς και της μη λήψης των αναγκαίων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

(γ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.