Αυτά είναι τα σχέδια στήριξης που αφορούν τους εργαζόμενους

334

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σήμερα τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό στον οποίο περιλαμβάνονται τα σχέδια στήριξης της οικονομίας και των εργαζομένων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Οι περιγραφές των σχεδίων όπως προνοούνται στον προϋπολογισμό είναι οι ακόλουθες:

(1) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα μέχρι και το 90% των εργοδοτουμένων τους. Το  ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται στο 60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Το 10% του προσωπικού της επιχείρησης δεν δύναται να περιληφθεί στο Σχέδιο και αφορά Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Μέτοχους, υψηλόβαθμα Διευθυντικά Στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε όσους είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης.

Αν η επιχείρηση εργοδοτεί μόνο μέχρι 9 εργαζομένους, τότε θα τηρείται η προϋπόθεση που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο  για τους Διευθυντές Μετόχους, κ.λπ., αλλά αντί ο όρος του 90%, θα παραχωρείται το ειδικό ανεργιακό επίδομα σε όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους.

(2) Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις δραστηριότητές τους στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, αλλά έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του  25% συνεπεία της πανδημίας, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο  Σχέδιο.

Το  ειδικό ανεργιακό επίδομα θα δύναται να παραχωρείται μέχρι και στο 75% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 50 εργαζομένους, και μέχρι και στο 60% των εργοδοτουμένων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 50 εργαζομένων. Το ειδικό ανεργιακό επίδομα θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής υπολογίζεται στις 220.000 περίπου μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 12 Απριλίου 2020.

(Για τα Μέτρα 1 και 2 πιο πάνω συνολικό κόστος €182.000.000)

(3) Αυτοτελώς Εργαζόμενοι

Περίπου 40.000 αυτοτελώς εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών που έχει καταρτιστεί για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020 και αφορά στην καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος που θα ισούται με το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών τους, με ανώτατο όριο τα €1.000 και νοουμένου ότι τηρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μισθωτούς. 

Eξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν έχουν επηρεαστεί από την υφιστάμενη κατάσταση.

(€20.000.000).

(4) Χορήγηση “Ειδικής Άδειας” η οποία δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και τέσσερις εβδομάδες στο παρόν στάδιο και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες και η οποία  χορηγείται σε γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και  δημόσιο τομέα, για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας  μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.

(€20.000.000).

(5) Ειδικό Επίδομα  Ασθενείας 

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

 i.       εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.

     ii.       Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.

     iii.       Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν είτε στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, είτε στις ομάδες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζονται στον Κατάλογο του Υπουργείου Υγείας και πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό από τον Προσωπικό Ιατρό τους.

Το πιο πάνω μέτρο αφορά και σε αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα, νοουμένου ότι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς στήριξής τους, το επίδομα Ειδικής Άδειας θα καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη μέρα.

(€15.000.000 για κάθε 20.000 εργαζόμενους).