Εγκαίνια για το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος»

552

Τα εγκαίνια του Κέντρου Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» ΚΕΠΟ θα τελεστούν στις 20 Οκτωβρίου στο Πέρα Χωριό Νήσου στις 4μ.μ. Στα εγκαίνια θα παρευρεθούν οι ηγεσίες της ΠΕΟ, της ΣΕΚ, του Συνδέσμου Εργολάβων Κύπρου και της ΟΕΒ και θα τελεστούν από την Υπουργό Εργασίας.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» που βρίσκεται στο Πέρα Χωριό Νήσου συμπλήρωσε τον περασμένο Ιούνιο ένα χρόνο λειτουργίας και αποτελεί χωρίς αμφισβήτηση μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των τελευταίων χρόνων για τους εργαζόμενους στην Οικοδομική Βιομηχανία, η οποία επιτεύχθηκε µετά την παγκύπρια απεργία του 2012-2013 που διήρκεσε 22 µέρες.

Αρχικά, στις 23/9/2013 υπογράφηκε κοινοπραξία µεταξύ του Συνδέσµου Εργολάβων και των συντεχνιών της ΠΕΟ και της ΣΕΚ, η οποία αποφάσισε να δηµιουργήσει ένα φορέα εκπαίδευσης. Κατόπιν επιστηµονικής µελέτης που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014, λήφθηκε η απόφαση για τη δηµιουργία του Κέντρου «Ο Οικοδόµος».

Το Κέντρο ξεκίνησε και επίσηµα τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2020 και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των προγραµµάτων του εκπαιδεύτηκαν 119 άτοµα. Σε αυτό γίνεται εκπαίδευση τόσο για γνώση του αντικειµένου όσο και για τα θέµατα ασφάλειας και υγείας και δίνεται πιστοποίηση στους εργαζόµενους, µε αποτέλεσµα να καταπολεµάται η ανειδίκευτη εργασία που πλήττει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.

Μεταξύ άλλων, στόχοι του Κέντρου είναι να εντοπιστούν οι ανάγκες για κατάρτιση στην οικοδοµική βιοµηχανία, η ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόµων πρακτικών σε τοµείς της οικοδοµικής βιοµηχανίας, η κατάρτιση των εργαζοµένων για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που µε τη χρήση τους να διευκολύνουν την προσωπική τους ανέλιξη και την πρόοδο του τοµέα.

Το Κέντρο λειτουργεί και σαν εξεταστικό κέντρο πρότυπων επαγγελµατικών προσόντων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Με τη δουλειά του συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάµενου και νέου προσωπικού. Επίσης αυξάνει την παραγωγικότητα.

«Ο Οικοδόµος» έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο του συστήµατος επαγγελµατικών προσόντων από την ΑΝΑ∆ στα εξής πρότυπα: Οικοδοµικά, Κατασκευή καλουπιών, Επεξεργασία και τοποθέτηση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, ∆ιεύθυνση και εποπτεία έργου, Ξηρά δόµηση, Χρωµατισµοί και διακοσµητικά επιχρίσµατα και Εκπαιδευτής επαγγελµατικής κατάρτισης. Η πιστοποίηση στα πιο πάνω προσόντα γίνεται δωρεάν.