Εκστρατεία για μείωση της καταπόνησης στην εργασία

442

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), υλοποιεί διαφωτιστική εκστρατεία, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2021.

Σε δηλώσεις του στο «Ε.Β.» ο Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας της ΠΕΟ, Νίκος Ανδρέου, τόνισε τη σημασία που δίνει η Ομοσπονδία στα ζητήματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους: «Στόχος της κάθε εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Η εκστρατεία αυτή επικεντρώνεται σε ένα τομέα που αποφασίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας όμως όλα τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία πρέπει να είναι όλο το χρόνο στις προτεραιότητες όλων των εμπλεκομένων», είπε τονίζοντας ότι η ΠΕΟ ήταν και θα είναι πάντα πολύ ευαισθητοποιημένη στην προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες για αυτό και στην καθημερινή της δράση πάντα φροντίζει να θέτει τα θέματα αυτά. «Καλούμε τους εργαζόμενους να διεκδικούν το αναφαίρετό τους δικαίωμα να εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και υγείας, τους εργοδότες να τηρούν τη σχετική νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να επιτηρεί την πιστή εφαρμογή της Νομοθεσίας και εκεί που εντοπίζει παραβιάσεις να τιμωρεί τους παραβάτες», τόνισε ο Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας της ΠΕΟ.

Η Ευρωπαϊκή εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, των εργοδοτουμένων και γενικότερα των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Κύριο μέλημα είναι μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων ανεπιθύμητων συμβάντων.

H ορθή διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων, διασφαλίζεται μέσα από την εκτίμησή τους ανά χώρο και θέση εργασίας, ώστε να προκύψουν τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε εργαζόμενο. Η ενίσχυση της εμπλοκής των εργαζομένων στα θέματα ασφάλειας και υγείας μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης και η κατοχύρωση της εμπιστοσύνης και της υγιούς επικοινωνίας μεταξύ της διεύθυνσης και του εργατικού δυναμικού, αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της εκστρατείας, θα προωθηθούν μεταξύ άλλων και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας που διεξάγει ο EU-OSHA, με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ» 2020-2022.

Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία προωθεί μια ενιαία προσέγγιση σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων που προκαλούν Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ), μέσα από την προσφορά πρακτικών εργαλείων και λύσεων, ενώ οι περαιτέρω στόχοι της εστιάζουν στην:

  • ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις ΜΣΠ
  • προαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων και τη διαχείριση των ΜΣΠ
  • ανάδειξη του προβλήματος των ΜΣΠ σε όλους τους εργασιακούς χώρους
  • βελτίωση των γνώσεων για του νέους και αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τις ΜΣΠ
  • υπόδειξη της ανάγκης επανένταξης και παραμονής στην εργασία των εργαζομένων με χρόνιες ΜΣΠ
  • ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.