Επιθεωρήσεις σε εργοτάξια κατά της θερμικής καταπόνησης εργαζομένων

158

Εκστρατεία επιθεωρήσεων θα διεξαγάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε εργοτάξια και άλλους υπαίθριους χώρους εργασίας, όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού ή η εφαρμογή άλλων αποτελεσματικών τεχνικών μέτρων για την ρύθμιση των συνθηκών ψηλής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας για αποφυγή της θερμικής καταπόνησης σε εργαζόμενους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΕΕ, οι συνθήκες καύσωνα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με την αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κίνδυνο θερμικής καταπόνησης και μπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργαζόμενων, όπως ενοχλητικά δερματικά εξανθήματα μέχρι και θάνατος και θερμοπληξία.

Σημειώνεται ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2023, το ΤΕΕ θα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων όπου εκτελούνται υπαίθριες εργασίες και ενδέχεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι ιδιαίτερα αυξημένη η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις βασικές πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Νοείται ότι, θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων.

Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/2020), τα οποία είναι διαθέσιμα, μαζί με σχετική πληροφόρηση, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, http://www.mlsi.gov.cy/dli.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Κώδικα και ειδικά όσον αφορά εργασίες σε υπαίθριους χώρους, τόσο οι εργοδότες όσο και οι αυτοεργοδοτούμενοι θα πρέπει να μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στη θερμική καταπόνηση, όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή / και να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αναλόγως να ρυθμίζουν τις εργασίες τους. Σημειώνεται ότι στην αγορά διατίθενται ειδικά όργανα για ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου και υγρασίας.

Για τεκμηρίωση της παρακολούθησης των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και της απαιτουμένης αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης και άλλων μέτρων, οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να καταγράφουν τις πιο πάνω μετρήσεις και τα μέτρα στον Πίνακα 14 του Κώδικα με τίτλο «Καταγραφή συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης ανά ώρα και μέτρων» όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη σχετική υγρασία και να ενεργούν σύμφωνα με τον Πίνακα 12 του Κώδικα με τίτλο «Επιβαλλόμενη σχέση εργασίας – αλλαγή εργασίας/ανάπαυσης», δηλαδή να μειώνουν ή και να διακόπτουν τις εργασίες που διεξάγουν.

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ υπάρχει λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία καθώς και ο Σύντομος Οδηγός Κώδικα Πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση των Εργαζομένων, ο οποίος περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες του Κώδικα και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης.