Η δικαίωση των οργανωμένων αγώνων των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία

495

Πολύχρονοι ήταν οι οργανωμένοι αγώνες των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία και μακροχρόνιες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των Εργοδοτικών Συνδέσμων για να επιτευχθεί συμφωνία ώστε να ρυθμιστούν νομικά βασικοί όροι της Συλλογικής Σύμβασης. Τελικά, η Βουλή πριν από λίγες μέρες  ψήφισε σε Νόμο το σχετικό νομοσχέδιο. Η Νομοθεσία έχει άμεση ισχύ και τυχόν παραβίασης τους από τους εργοδότες αποτελεί ποινικό αδίκημα. Συγκεκριμένα ο νέος Νόμος υποχρεώνει όλους τους εργοδότες που δραστηριοποιούνται στην Οικοδομική Βιομηχανία να τηρούν τις ώρες εργασίας και να πληρώνουν τις υπερωρίες στην βάση της Συλλογικής Σύμβασης, καθώς επίσης να καταβάλλουν σε όλους τους εργαζόμενους Ταμείο Προνοίας, εορτές, αργίες και φιλοδώρημα στην βάση και πάλι της Συλλογικής Σύμβασης.

Η Συντεχνία Οικοδόμων τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μέρος μία συνολικής συμφωνίας που περιλαμβάνει και άλλα κομμάτια, όπως είναι η Συλλογική Σύμβαση, τα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων κ.λ.π. Διαμηνύει ταυτόχρονα ότι για το Συνδικαλιστικό Κίνημα η νομοθεσία αποτελεί απλώς  ένα σημαντικό εργαλείο που θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό προς όφελος των εργαζομένων.

Η διαδρομή του Νομοσχεδίου μέχρι την ψήφιση

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η νέα Συλλογική Σύμβαση των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία υπογράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. Η Σύμβαση που καλύπτει περίπου 30,000 εργαζόμενους ισχύει από το 2019-2021. Με αυτή την συμφωνία λοιπόν είχε συμφωνηθεί όπως ρυθμιστούν νομικά οι τέσσερις βασικοί όροι της Σύμβασης.

Έπειτα λοιπόν αρκετό καιρό το Νομοσχέδιο στάληκε στη Βουλή και ψηφίστηκε από την ολομέλεια του Σώματος. Αυτό όμως έγινε εφικτό 8 ολόκληρους μήνες μετά την συμφωνία.

Η ενότητα των εργαζομένων οδήγησε στην επιτυχία του στόχου

Αν ανατρέξουμε ιστορικά το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης και της κατοχύρωσης βασικών άρθρων της Συλλογικής Σύμβασης ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό . Μέσα από τον οργανωμένο αγώνα των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία ανοίχτηκε ο δρόμος για να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα.

Σημαντικοί σταθμοί ήταν το Μνημόνιο που υπογράφηκε το 2008. Ο σημαντικότερος όμως σταθμός ήταν η μεγάλη απεργία του κλάδου, το 2013 (21 μέρες απεργία). Τότε τέθηκαν τα αιτήματα για την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του αθέμητου ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και  των εργοδοτών του κλάδου.

Διαχρονικά δόθηκαν και άλλοι σημαντικοί αγώνες με το πιο πρόσφατο την 24ωρη απεργία τον Φεβρουάριο του 2019, όπου οι εργαζόμενοι  διεκδίκησαν  δυναμικά τα δικαιώματά τους, μετά και την απόρριψη από τους εργολάβους των συμφωνηθέντων που επιτεύχθηκαν μετά από διάλογο με τις Συντεχνίες. Στην προκειμένη περίπτωση τα συμφωνηθέντα αφορούσαν την Νομοθετική ρύθμιση των βασικών άρθρων της Σύμβασης. Μετά από την καθολική απεργιακή κινητοποίηση, υποβλήθηκε μεσολαβητική πρόταση από την Υπουργό Εργασίας για την επίλυση της διαφοράς.      

Οι πρόνοιες του περί εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (βασικοί όροι υπηρεσίας) Νόμου του 2020

Από την ημερομηνία  έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι πιο κάτω βασικοί όροι υπηρεσίας τηρούνται υποχρεωτικά για όλους τους εργολήπτες και τους εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε οικοδομικές εργασίες:

– Ωράριο και υπερωρίες

– Γιορτές/Αργίες

– Ταμείο Προνοίας

– Φιλοδώρημα

Ωράριο, υπερωρίες και υπερωριακή αμοιβή

Κανένας εργοδότης δεν μπορεί να απασχολεί οποιονδήποτε εργοδοτούμενο πέραν των ωρών που συμφωνούνται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

Η  εφαρμογή  συστήματος  υπερωριών  και  η  αμοιβή  της  υπερωριακής  απασχόλησης εφαρμόζονται, όπως αυτές συμφωνούνται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

Γιορτές και αργίες

Κάθε εργοδοτούμενος δικαιούται ανάπαυσης κατά τις γιορτές και αργίες, που συμφωνούνται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

Ταμείο Προνοίας

Το Ταμείο Προνοίας για τους εργαζομένους στην οικοδομική βιομηχανία λειτουργεί βάσει ειδικών κανονισμών, όπως συμφωνείται μεταξύ των δύο Μερών και οι συνεισφορές των εργοδοτών και των εργαζομένων στο Ταμείο Προνοίας καθορίζονται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση και καταβάλλονται στο Ταμείο Προνοίας στο τέλος εκάστου μήνα, με έναρξη από τον μήνα που έπεται της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Φιλοδώρημα

Κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει φιλοδώρημα για κάθε εργοδοτούμενό του και το ποσό του φιλοδωρήματος συμφωνείται στην εκάστοτε Κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

Κατάλογος εργαζομένων: 

Κάθε εργολήπτης και εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάλογο εργοδοτουμένων του στο εργοτάξιο που βρίσκεται σε λειτουργία. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να είναι στη διάθεση του επιθεωρητή του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Εργασίας όποτε τυχόν ζητηθεί.

Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής

Συστήνεται Τεχνική Επιτροπή για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης με συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  στην  οποία  συμμετέχουν  ως  Πρόεδρος  ο  Γενικός  Διευθυντής  του  Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπός του, ένα μέλος της ΠΕΟ, ένα μέλος της ΣΕΚ, ένα μέλος της ΔΕΟΚ, δύο μέλη του κεντρικού συμβουλίου της ΟΣΕΟΚ και ένα μέλος από την ΟΕΒ.

Από την έντυπη έκδοση του Εργατικού Βήματος