ΠΕΟ: Έρχονται νέες διεκδικήσεις για τους εργαζόμενους

284

Σε σημερινή του συνεδρία (31/10/2019) το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ ασχολήθηκε με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν τέλος του 2018 με αρχές του 2019 και αποφάσισε την πολιτική διεκδικήσεων της ΠΕΟ για τις συλλογικές συμβάσεις που θα βρίσκονται υπό ανανέωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Συζητήθηκαν επίσης οι ευρύτερες κοινωνικές διεκδικήσεις της ΠΕΟ.

Το 2019 ήταν σε διαδικασία ανανέωσης 162 συλλογικές συμβάσεις οι οποίες αφορούσαν 74523 εργαζόμενους. Έχουν ανανεωθεί μέχρι στιγμής 77 συλλογικές συμβάσεις που αφορούν 49.256 εργαζόμενους. Στο 60% περίπου των συμβάσεων που έχουν ανανεωθεί περιλαμβάνεται παραχώρηση αυξήσεων στους μισθούς ενώ στις υπόλοιπες συμβάσεις που ανανεώθηκαν υπήρξε επαναφορά μισθών και άλλων ωφελημάτων.

Το Γενικό Συμβούλιο εκτιμά ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο τις συμφωνίες που επήλθαν στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία για εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων που καθιστούν υποχρεωτικές για όλους τους εργοδότες των κλάδων αυτών βασικές πρόνοιες των συμφωνημένων συλλογικών συμβάσεων.

Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στον αγώνα ενάντια στην απορρύθμιση της εργασίας, για σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ταυτόχρονα το Γενικό Συμβούλιο κρίνει ικανοποιητικά και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων.

Τέλος του 2019 αρχές του 2020 θα βρίσκονται υπό ανανέωση 151 συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν σχεδόν 27000 εργαζόμενους. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και οι Συλλογικές Συμβάσεις στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό και στον Ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίες εκκρεμούν από το τέλος του 2018.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ στην κατεύθυνση του αναφορικά με την πολιτική αιτημάτων που θα ακολουθηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα λαμβάνει υπόψη του μια σειρά από παράγοντες. Ειδικότερα λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο θετικός ρυθμός ανάπτυξη της οικονομίας δεν κατανέμεται με ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο. Ο διάμεσος μισθός το 2018 εξακολουθεί να είναι πιο κάτω από τον διάμεσο μισθό πριν το 2012 κατά 6%. Το μερίδιο των απολαβών των εργαζομένων στο ΑΕΠ το 2018 σε σύγκριση με το 2012 έχει μείωση περίπου κατά 5% ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των κερδών στο ΑΕΠ την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 5,3%. Δηλαδή το χάσμα μεταξύ μισθών και κερδών έχει διευρυνθεί κατά 10,3% Με στόχο την δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου το Γενικό Συμβούλιο θεωρεί ότι κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στόχος θα είναι η επίτευξη γενικών αυξήσεων που να βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα μίνιμουμ προσλήψεων τα οποία να επιδιωχθεί να έχουν την ανάλογη αναπροσαρμογή με βάση τις γενικές αυξήσεις που θα επιτευχθούν. Η πολιτική των αυξήσεων και η διαμόρφωση των μίνιμουμ μισθών πρόσληψης να υπηρετεί ταυτόχρονα τον στόχο της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Έμφαση να δοθεί και στην ενίσχυση των Ταμείων Προνοίας με επιδίωξη την αύξηση των εισφορών.

Ταυτόχρονα να επιδιωχθεί ενίσχυση των Ταμείων Ευημερίας τόσο σε σχέση με το ύψος των εισφορών όσο και με τη δημιουργία Ταμείων Ευημερίας εκεί και όπου δεν υπάρχουν σήμερα. Στόχος τα Ταμεία Ευημερίας να λειτουργήσουν ως μηχανισμοί προσφοράς υπηρεσιών στους τομείς της ανάπαυσης, ψυχαγωγίας, πολιτισμού, κοινωνικής στήριξης στους εργαζόμενους.

Σε ότι αφορά τις εισφορές στα Ταμεία Υγείας, ενόψει και της πλήρους εφαρμογής του ΓΕΣΥ οι Συντεχνίες της ΠΕΟ καλούνται να λειτουργήσουν στη βάση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών για το θέμα.

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η εισαγωγή ρυθμίσεων που να προωθούν την παροχή διευκολύνσεων στους εργαζόμενους γονείς χρειάζεται να τεθούν πιο επιτακτικά στην διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο προτεραιότητα να δοθεί στην ενσωμάτωση στις συλλογικές συμβάσεις του Κώδικα Σεξουαλικής παρενόχλησης όπως αυτός συμφωνήθηκε μεταξύ Συντεχνιών και εργοδοτών και στην προώθηση ρυθμίσεων για την χρηματική κάλυψη μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις της περιόδου της άδειας πατρότητας όπως καλύπτεται η άδεια μητρότητας και της χρηματικής αποζημίωσης της γονικής άδειας.

Ειδικότερα για την χρηματική αποζημίωση της γονικής άδειας η ΠΕΟ θεωρεί ότι χρειάζεται ρύθμιση με την συμμετοχή του κράτους και των εργοδοτών.

Ένα σημαντικό θέμα που θα έχουμε μπροστά μας το 2020 είναι η ΑΤΑ. Η ΠΕΟ με την λήξη της μεταβατικής συμφωνίας για την ΑΤΑ διεκδικεί επαναφορά της έτσι που να αναπληρώνεται πλήρως η αγοραστική αξία των μισθών με βάση την κίνηση του τιμαριθμικού δείκτη.

Προτεραιότητα μας παραμένει η εισαγωγή ρυθμίσεων και θεσμικών μέτρων που να καταπολεμούν την απορρύθμιση της εργασίας, τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ εργαζομένων και μεταξύ εργοδοτών, που να αποτρέπουν την διάβρωση και την υπόσκαψη των συμφωνημένων όρων απασχόλησης όπως προνοούνται στις Συλλογικές Συμβάσεις, που να αποδίδουν αξιοπρεπή πλαίσια εργασίας με δικαιώματα για όλους.

Ειδικότερα θα στοχεύσουμε όπως υιοθετηθούν και στις υπόλοιπες κλαδικές συμβάσεις θεσμικά μέτρα και ρυθμίσεις που να καθιστούν βασικούς όρους των συμβάσεων αυτών υποχρεωτικούς για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Ταυτόχρονα απαιτούμε την εισαγωγή ρυθμίσεων που να αποτρέπουν την μετατροπή εργαζομένων με την μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών σε αυτοαπασχολούμενους. Ιδιαίτερα θεωρούμε απαραίτητο το κράτος να τερματίσει ενέργειες που εκκολάπτουν αυτή την μέθοδο εργασίας.

Σε ότι αφορά το θέμα του κατώτατου μισθού το Γενικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη θέση της ΠΕΟ ότι μέσα στις σημερινές συνθήκες η νομική κατοχύρωση ελάχιστων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους είναι επιβεβλημένη. Κατώτατος μισθός για όσους τομείς υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις πρέπει να είναι αυτός που καθορίζεται από τις συμβάσεις. Όπου δεν υπάρχει συμφωνημένος κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί νομοθετικά μηχανισμός μέσα από τον οποίο να συζητούνται και να συμφωνούνται ελάχιστος μισθός και ελάχιστοι όροι απασχόλησης.

Το Γενικό Συμβούλιο με ανησυχία σημειώνει την συνεχιζόμενη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα που να οδηγήσουν στην ανατροπή αυτής της ανησυχητικής κατάστασης. Ταυτόχρονα το Γενικό Συμβούλιο καλεί τις Συντεχνίες της ΠΕΟ να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στoυς χώρους εργασίας.

Το Γενικό Συμβούλιο στη Συνεδρία του ασχολήθηκε και με τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους σημειώνοντας τα ακόλουθα:

Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης συνεχίζουν να στηρίζονται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό και στο σχέδιο κινήτρων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας κάτι που με τη σειρά του οδηγεί στην αύξηση στον κατασκευαστικό τομέα.

Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια και πάνω στο οποίο στηρίζει η κυβέρνηση το αφήγημα της για το οικονομικό θαύμα της Κύπρου είναι ένα μοντέλο εύθραυστο και προβληματικό όπως υποδεικνύεται και από πολλούς οικονομολόγους και τις εκτιμήσεις της Ε.Ε..

Οι επενδύσεις στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας εξακολουθούν να είναι μειωμένοι όπως ανεπαρκείς είναι οι επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Η κυβέρνηση παραμένει αγκυλωμένη στο δόγμα της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης της οικονομίας, στις ιδιωτικοποιήσεις στον περιορισμό των δημόσιων επενδύσεων στην οικονομία και στην ανακατανομή του πλούτου προς όφελος των λίγων.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ σημειώνει την διαφωνία του με την πρόθεση της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της CYTA. Οι οργανισμοί δημόσιας ωφέλειας έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί και ταυτόχρονα να αποδίδουν έσοδα στο δημόσιο.

Η διάλυση του Συνεργατισμού έχει οδηγήσει συνθήκες ολιγοπωλίου με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και ταυτόχρονα όλες οι τράπεζες να επιβάλλουν απαράδεκτες χρεώσεις. Θεωρούμε ότι με το θέμα οφείλουν να ασχοληθούν και η Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στον αγώνα για βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων, για σμίκρυνση των ανισοτήτων και αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση και η διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής.

Προς αυτή τη κατεύθυνση η ΠΕΟ σημειώνει ως βασικές προτεραιότητες τα ακόλουθα:

– Το μέτρο για μείωση κατά 12% των συντάξεων για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος είναι σκληρό και ισοπεδωτικό ιδιαίτερα για εκείνους τις ομάδες εργαζομένων των οποίων οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες. Χρειάζεται επαναξιολόγηση του μέτρου αυτού και κοινωνικά δίκαιη ρύθμιση. Απαιτούμε επίσης τροποποίηση του Νόμου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις έτσι που να μην στερούνται ανεργιακό επιδόμα και επιδόμα ασθενείας όσοι είναι 63 ετών και συνεχίζουν να εργάζονται όπως και τροποποίηση του Νόμου έτσι που να δικαιούνται σύνταξη χηρείας όλοι οι άνδρες που είναι χήροι.
– Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ με την εισαγωγή της δευτεροβάθμιας φροντίδας τον Ιουνίου του 2020 υλοποιεί το διαχρονικό στόχο της ΠΕΟ για καθολικό, κοινωνικά αλληλέγγυο, προσβάσιμο σύστημα υγείας. Η ΠΕΟ απαιτά ολοκλήρωση του ΓΕΣΥ χωρίς παρέκκλιση από την φιλοσοφία του όπως και επίλυση κενών, αδυναμιών, προβλημάτων που παρουσιάζονται στη λειτουργία του συστήματος.
– Απαιτούμε ταυτόχρονα από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥΠΥ την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων όπως και επίλυση των ζητημάτων που αφορούν το πλαίσιο εργασίας των επαγγελματιών υγείας με στόχο τα δημόσια νοσηλευτήρια να λειτουργούν ως ο βασικός πυλώνας του ΓΕΣΥ.
– Εισαγωγή μέτρων και προγραμμάτων που να στηρίζουν τους χαμηλόμισθους, τα νεαρά ζευγάρια, τους φοιτητές, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στην απόκτηση αξιοπρεπούς προσιτής στέγης. Ιδιαίτερα σημειώνουμε την ανάγκη για εισαγωγή προγραμμάτων κοινωνικής στέγης από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση.
– Βελτιώσεις στο νόμο για τον Τερματισμό Απασχόλησης με στόχο να γίνει πιο προστατευτικό και αποτρεπτικό το πλαίσιο των απολύσεων και τροποποίηση του νόμου για την αφερεγγυότητα έτσι που να καλύπτονται άμεσα οι εργαζόμενοι των οποίων οι εργοδότες αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους.
– Επανεξέταση του νόμου για τις ετήσιες άδειες σ’ ότι αφορά την παραχώρηση εξαίρεσης καταβολής εισφορών των εργοδοτών στο ταμείο αδειών.

– Βελτίωση των επιδομάτων και κοινωνικών παροχών για τους χαμηλοσυνταξιούχους, των επιδομάτων τέκνου, μονογονιού, της φοιτητικής χορηγίας.
– Φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα το οποίο να υποβοηθάει την ανακατανομή του πλούτου, και να μην στηρίζεται στην ισοπεδωτική φορολόγηση της κατανάλωσης.

Το Γενικό Συμβούλιο σημειώνει ότι η θετική αποτίμηση της δράσης της ΠΕΟ στους τομείς της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων είναι αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας της συνέπειας στους στόχους, της ενότητας, της μαχητικότητας που επέδειξαν οι εργαζόμενοι. Η συσπείρωση γύρω από το συνδικαλιστικό κίνημα, η οργάνωση και η συμμετοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να δίνουμε τις μάχες για σμίκρυνση των ανισοτήτων, για εργασία με δικαιώματα, για κοινωνικό κράτος, για βελτίωση της θέσης των εργαζομένων.