Τα αποθεματικά της ΑΗΚ να επιστρέφονται στον καταναλωτή, διαμηνύουν οι Συντεχνίες

390

Σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους εργαζομένους στην ΑΗΚ καθώς και τους ίδιους τους καταναλωτές και το μέλλον του Ημικρατικού Οργανισμού, θέτουν σε επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ζητώντας όπως το ΔΣ προβεί άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αποφυγή, όπως αναφέρουν, “δυσάρεστων εξελίξεων, τόσο για τον Οργανισμό, όσο και για την οικονομία του τόπου γενικότερα”.

Συγκεκριμένα, στην επιστολής τους προς το ΔΣ της ΑΗΚ, οι συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν σε σχέση με το νομοσχέδιο Μερισματικής Πολιτικής ότι διαχρονική θέση των εργαζομένων είναι τα όποια αποθεματικά, πέραν των αναγκαίων για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού προγράμματος της Αρχής, θα πρέπει να επιστρέφονται στον καταναλωτή μέσω της μείωσης της τιμής της κιλοβατώρας.

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ σημειώνουν ότι η επαναφορά τέτοιου Νομοσχεδίου, αποτελεί ξεκάθαρη έμμεση φορολογία προς τον καταναλωτή και προσθέτει πως για να δημιουργηθεί μέρισμα θα πρέπει αυτό να συνυπολογίζεται στην κιλοβατώρα, αυξάνοντας την τιμή της, με αλυσιδωτές επιπτώσεις αύξησης κόστους σε όλο το φάσμα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, διερωτάται αν οι πρόνοιες του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου τυγχάνουν της αποδοχής της  ΡΑΕΚ.

Αναφορικά με τα αντιρρυπαντικά Συστήματα/Κινητές Μονάδες, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι ήταν γνωστό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ότι τυχόν καθυστέρηση στην έλευση του Φυσικού Αερίου θα δημιουργούσε την ανάγκη εγκατάστασης αντιρρυπαντικών συστημάτων, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν μονάδες στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού.

Προσθέτουν ότι η κωλυσιεργία που επέβαλε το Υπουργείο στη λήψη αυτής της στρατηγικής απόφασης οδήγησε στην ανάγκη για ενοικίαση κινητών μονάδων, για την επάρκεια Παραγωγής το Καλοκαίρι του 2020 (περίοδος 4 μηνών) με πρόσθετο κόστος περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναφορικά με το θέμα των φωτοβολταϊκών πάρκων, οι συντεχνίες της ΑΗΚ αναφέρουν ότι μόνο η αυτόνομη επένδυση του Οργανισμού σε φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία θα ενταχθούν στην Δραστηριότητα της Παραγωγής, δημιουργούν φθηνότερο μείγμα παραγωγής και κατά συνέπεια φθηνότερη κιλοβατώρα στον καταναλωτή και προσθέτει πως η δημιουργία Φ/Β πάρκων με τη μορφή κερδοσκοπικών θυγατρικών Εταιρειών, με ιδιωτική συνεργασία, εκ φεύγει από τον χαρακτήρα και την αποστολή της ΑΗΚ και ουδόλως συμβάλλει στον πιο πάνω στόχο και πρέπει να τερματιστεί άμεσα.

Αναφορικά με το Φυσικό Αέριο, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν στην επιστολή τους προς το ΔΣ της ΑΗΚ ότι σύμφωνα με απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η συμμετοχή της ΑΗΚ στην ΕΤΥΦΑ προϋποθέτει τη μεταφορά του Φυσικού Αερίου και στον στρατηγικής σημασίας Η/Σ Δεκέλειας και διερωτώνται κατά πόσον έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, τόσο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης, όσο και για την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής στη Δεκέλεια που θα διασφαλίζει ασφάλεια εφοδιασμού, διασπορά παραγωγής και βέλτιστη λειτουργία των δικτύων.

Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, οι συντεχνίες της ΑΗΚ αναφέρουν ότι σοβαρά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, τα οποία είχαν συμφωνηθεί μετά από μακροχρόνιο διάλογο, με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπήρξε προώθηση υλοποίησης τους από το υφιστάμενο ΔΣ.

«Ως εργαζόμενοι, σας έχουμε ξεκαθαρίσει έγκαιρα ότι τα εισοδήματα του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Υπαλλήλων ΑΗΚ, είναι χρήματα των εργαζομένων που διαχρονικά συμφωνούνταν στις Συλλογικές Συμβάσεις και κατέληγαν συνειδητά από τους εργαζόμενους στο Ταμείο» και «ως εκ τούτου, αυτά είναι περιουσιακό στοιχείο των εργαζομένων», προσθέτουν.

Αναφέρουν επίσης ότι  η αυθαίρετη αναφορά της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά το μέλλον του Ταμείου και προσθέτουν ότι είναι εντελώς απαράδεκτη η ενέργεια του ΔΣ να την υιοθετήσει την προηγούμενη νύχτα της προγραμματισμένης συνάντησης με τις συντεχνίες της ΑΗΚ.

Επιπλέον, οι συντεχνίες απαιτούν εφαρμογή των προνοιών της Συλλογικής Σύμβασης όσον αφορά το Ταμείο και να μην γίνεται διασύνδεση του με το ΓΕΣΥ, στο οποίο συνεισφέρουμε κανονικά όπως όλοι οι εργαζόμενοι.

Αναφορικά με την εφαρμογή Αποφάσεων Δικαστηρίου, οι συντεχνίες της ΑΗΚ αναφέρουν ότι η μη συμμόρφωση του ΔΣ της Αρχής με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου «είναι παράνομη και απαιτούν σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαστικής Εξουσίας μέσα στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης και της Νομιμότητας.