28.5 C
Nicosia
Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική Απο την κόλαση του πολέμου στην κόλαση της Μόριας και… ξανά στην κόλαση; ÌÁ×Ç ÌÅ ÔÇÍ ËÁÓÐÇ ÓÔÏÍ ÊÁÔÁÕËÉÓÌÏ ÔÙÍ ÐÑÏÓÖÕÃÙÍ ÓÔÇÍ ÅÉÄÏÌÅÍÇ ÌÅÔÁ ÔÇÍ ×ÈÅÓÉÍÇ ÊÁÔÁÉÃÉÄÁ ÅÍÙ ÔÁ ÓÕÍÏÑÁ ÐÁÑÁÌÅÍÏÕÍ ÊËÅÉÓÔÁ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÌÁ×Ç ÌÅ ÔÇÍ ËÁÓÐÇ ÓÔÏÍ ÊÁÔÁÕËÉÓÌÏ ÔÙÍ ÐÑÏÓÖÕÃÙÍ ÓÔÇÍ ÅÉÄÏÌÅÍÇ ÌÅÔÁ ÔÇÍ ×ÈÅÓÉÍÇ ÊÁÔÁÉÃÉÄÁ ÅÍÙ ÔÁ ÓÕÍÏÑÁ ÐÁÑÁÌÅÍÏÕÍ ÊËÅÉÓÔÁ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

pournara2