Εγκρίθηκε η πρόταση για ανανέωση της Σύμβασης των λιμενεργατών

604

Εγκρίθηκε πριν από λίγες μέρες η τελική μεσολαβητική πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ των εργαζομένων και των Συντεχνιών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ και του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων και των εταιρειών DP WORLD LIMASSOL και EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD. Η πρόταση σχετίζεται με την μισθοδοσία και τους άλλους όρους εργασίας και πληρωμής των λιμενεργατών και σημειωτών στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας.

Συγκεκριμένα η διάρκεια της νέας Συλλογικής Σύμβασης θα έχει διάρκεια τριών ετών (1.1.2021-31.12.2023) και προνοεί αυξήσεις από 1.1.2022 ύψους 2% και από 1.1.2023 3% ενώ θα παραχωρηθεί εφάπαξ ποσό €350 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης.

Σε ότι αφορά την φορτοεκφόρτωση, οι πόρτες και κάσιες θα επανατοποθετούνται στο πλοίο με την συμμετοχή των Λιμενεργατών αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Εάν αυτό γίνει μετά το ωράριο εργασίας ή ακόμα και μετά το δίωρο της υπερωριακής εργασίας τότε θα καταβάλλεται στους Λιμενεργάτες υπερωριακή αμοιβή.

Για τα πλοία εμπορευματοκιβωτίων θα ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης στην Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, για εμπορευματοκιβώτια που δεν φορτοεκφορτώνονται με το υφιστάμενο spreader (π.χ με συρματόσχοινο και Π), να υπάρχει αύξηση στο ενθαρρυντικό κατά €0,50 και από 1/1/2023 να αυξηθεί επιπλέον κατά €1 (περιλαμβανομένων των γενικών αυξήσεων).

(β) Επίσης από την αποδοχή της πρότασης και μετά το ενθαρρυντικό των εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά €0,20 για κάθε εμπορευματοκιβώτιο (περιλαμβανομένων και των γενικών αυξήσεων).

(γ) Από την 1/1/2023, να αυξηθεί ακόμα €0,23 το ενθαρρυντικό των εμπορευματοκιβωτίων ανά εμπορευματοκιβώτιο (περιλαμβανομένων και των γενικών αυξήσεων).

 Για τα πλοία τύπου Ρο/Ρο και car carriers: (α) Από την 1/1/22 το ενθαρρυντικό των αυτοκινήτων να αυξηθεί κατά €0,20 (περιλαμβανομένων και των γενικών αυξήσεων).

(β) Το ενθαρρυντικό εμπορευματοκιβωτίων στα πλοία Pο/Pο από την 01/06/2022 να αυξηθεί κατά €0,15 (περιλαμβανομένων και των γενικών αυξήσεων).

Για τα συνήθη πλοία το ενθαρρυντικό του γενικού φορτίου να αυξηθεί κατά €0,10 ανά τόνο και από 1/6/2023 ακόμη €0,10 ανά τόνο (περιλαμβανομένων και των γενικών αυξήσεων).

Για τα πλοία που μεταφέρουν φορτία με κολάνι, crabs και ζώα, να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις στο απευθείας στάδιο έτσι ώστε οι εργασίες να διεξάγονται από τους Λιμενεργάτες και τους Σημειωτές, με πλήρη σεβασμό και τήρηση της Συλλογικής Σύμβασης και του οικείου Νόμου. Επιπρόσθετα οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν και την καταβολή ενθαρρυντικού για τις ομοχειρίες.  Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαΐου υπό την αιγίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Τμήμα Εργασίας αναλαμβάνει τον έλεγχο της τήρησης του Νόμου.

Οι γερανοδηγοί θα καλούνται όσοι με βάση την Συλλογική Σύμβαση αποτελούν την ομοχειρία και όταν εργάζονται. Όταν ζητούνται δύο επιπλέον άτομα για χειρισμό γερανού του πλοίου θα καλούνται και θα λαμβάνουν επιπρόσθετο ποσό €50 έκαστος όσα πρόσωπα είναι εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα ως χειριστές γερανών. Ο εργοδότης υποχρεούται να εφαρμόσει αμέσωςπρόγραμμα εκπαίδευσης για όσους λιμενεργάτες το επιθυμούν.

Επίσης, θα παραχωρείται επίδομα οδοιπορικών 10 ευρώ ανά λιμενεργάτη/σημειωτή, οι οποίοι μεταβαίνουν για εργασία σε άλλο λιμάνι εκτός έδρας.

Για το θέμα του επιστάτη στις ομοχειρίες θα αρχίσουν διαβουλεύσεις στο απευθείας στάδιο έτσι ώστε να συζητηθεί μεταξύ των μερών το θέμα εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει την 1.6.2022.

Τέλος θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μέχρι το τέλους του 2022 (α) σε σχέση με την αποζημίωση σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων, (β) για την άδεια ασθενείας και (γ) για τα θέματα ασφάλειας και υγείας με την συμμετοχή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για καθορισμό πρωτοκόλλου εργασίας μέχρι τέλος του 2022.