Η Επίτροπος Ισότητας συνεχίζει να δέχεται παράπονα για τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φύλου

305

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση ενημερώνει με ανακοίνωση της όλους τους εργοδότες και εργαζομένους, εκπαιδευομένους και υποψηφίους σε οργανισμούς δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ότι συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και να δέχεται παράπονα που αφορούν διακρίσεις στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση λόγω φύλου όπως σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας ή τερματισμό απασχόλησης λόγω φύλου (π.χ. εγκυμοσύνης, κ.ά.)

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της παρέχει ο Νόμος περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Νόμος 205(Ι)2002), συνεχίζει να παρέχει σε όποιον/α ενδιαφερόμενο/η το ζητήσει και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, συμβουλές επί θεμάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς της.

Για αποφυγή των κινδύνων που απορρέουν από την πανδημία λόγω του νέου κορωνοϊού COVID-19 και για διασφάλιση της υγείας τόσο του κοινού, όσο και του προσωπικού και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές, παρακαλεί το κοινό όπως επισκέπτεται τα Γραφεία της Επιτροπής κατόπιν διευθέτησης όταν είναι απολύτως απαραίτητο και σε επείγουσες περιπτώσεις.

Για πληροφορίες σε σχέση με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 22 400 894 ή στην ηλ. διεύθυνση: [email protected] και [email protected]