Η ΠΕΟ διεκδικεί αυξήσεις μισθών ενόψει ανανεώσεων συλλογικών συμβάσεων

246

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ σε συνεδρία του την Δευτέρα, 06/11/2023, εκτίμησε τα αποτελέσματα της ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων που έληξαν τέλος του 2022 αρχές του 2023, καθόρισε την πολιτική των διεκδικήσεων για τις υπό ανανέωση Συλλογικές Συμβάσεις για το 2024, και τις προτεραιότητες της ΠΕΟ σε ότι αφορά τις ευρύτερες εργασιακές και κοινωνικές διεκδικήσεις.

«Οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργαστήκαμε την περίοδο που ανασκοπούμε παρέμειναν πολύ δύσκολες για τους εργαζόμενους», τονίζει στην απόφαση του το ΓΣ της ΠΕΟ:

«Η παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζουν να ταλανίζονται από διαδοχικές κρίσεις. Μετά την μεγάλη οικονομική κρίση του 2008 και την κρίση του κορωνοϊού το 2020/21, από το δεύτερο μισό του 2021 η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με μία πρωτοφανή αύξηση του πληθωρισμού.

Η νέα κρίση κόστους διαβίωσης οφείλεται αφενός στις δυσλειτουργίες του παγκόσμιου παραγωγικού και εμπορικού συστήματος, στην απότομη αύξηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, και αφετέρου στον πόλεμο που ξέσπασε μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022. Την κρίση κόστους διαβίωσης τροφοδοτούν και οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Επίσης, ο πληθωρισμός σε αυτή τη φάση, τροφοδοτείται από τις πολιτικές ψηλών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, ενώ είναι πλέον κοινή παραδοχή όλων των διεθνών οικονομικών οργανισμών ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθωρισμού οφείλεται στις επιλογές των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις αυξήσεις των τιμών για να διευρύνουν το περιθώριο κέρδους τους. 

Στην Κύπρο, η μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της εξαετίας 2017-2022 συντελέστηκε με δεδομένη την υποτίμηση της εργασίας που είχε πραγματοποιηθεί κατά την προηγούμενη περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτοί καρπώνονταν το 2022, για το ίδιο ποσοστό ανεργίας, εισοδηματικό μερίδιο μικρότερο από την προ του 2013 περίοδο κατά περίπου 9 εκατοστιαίες μονάδες του προϊόντος του επιχειρηματικού τομέα, ενώ κατά τις ενδείξεις η μείωση θα συνεχιστεί και το 2023, φτάνοντας κοντά στις 10 εκατοστιαίες μονάδες.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις λόγω του πληθωρισμού στο εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο εκείνων των ομάδων των εργαζομένων που δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δεν λαμβάνουν ΑΤΑ.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για την κατάσταση της οικονομίας το 2024 διαφαίνεται ότι παρά  την μικρή μείωση στον ρυθμό ανάπτυξης η οικονομία συνεχίζει τους αναπτυξιακούς της ρυθμούς ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί.

Όλες οι Συντεχνίες της ΠΕΟ, έχουν υπό την ευθύνη τους 411 Συμβάσεις, που καλύπτουν 175,200 απασχολούμενους. Από το σύνολο των 411 Συμβάσεων, είναι ανανεωμένες οι 205 και υπό ανανέωση οι 206.

Για τις 205 Συμβάσεις που ανανεώθηκαν και αφορούν 62,700 εργαζόμενους, προνοούνται αυξήσεις και άλλα ωφελήματα της τάξης του 2.5% περίπου, κατά μέσο όρο αποτέλεσμα αρκετά ικανοποιητικό.  Σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων της δουλειάς μας στην περίοδο που ανασκοπούμε είναι και η βελτίωση της απόδοσης της ΑΤΑ από 1/06/2023. Η νέα συμφωνία για την ΑΤΑ διατηρεί τον θεσμό και επαναβεβαιώνει τον στόχο για πλήρη απόδοση της ΑΤΑ.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι η απτή επιβεβαίωση της σημασίας της οργάνωσης στους χώρους δουλειάς και της συλλογικής διεκδίκησης.

Για τις συμβάσεις που θα είναι υπό ανανέωση το 2024 το Γενικό Συμβούλιο εισηγείται όπως τεθούν οι ακόλουθες προτεραιότητες: 

1.       Διεκδίκηση αυξήσεων που να βελτιώνουν τους πραγματικούς μισθούς και να  είναι  πιο πάνω από τις αυξήσεις που πετύχαμε στην ανανέωση του 2023. Παράλληλη, ανάλογη αναθεώρηση προς τα πάνω και των κατώτατων μισθών πρόσληψης για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.  Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στους χαμηλά αμειβόμενους και στην προώθηση της ίσης αμοιβής.  

2.       Συνέχιση της προσπάθειας για εισαγωγή θεσμικών μέτρων για υποχρεωτική εφαρμογή των βασικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων από όλους τους εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που καλύπτονται από συμφωνημένες, κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας. Το σημείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό λαμβάνοντας υπόψιν ότι εκκρεμεί προς ανανέωση η Σ.Σ.Ε. στην οικοδομική και θα είναι υπό ανανέωση η Σ.Σ.Ε. στην ξενοδοχειακή. 

3.       Να δοθεί προσοχή στα Ταμεία Προνοίας, στην συμπερίληψη του κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης και της συμπληρωματικής πληρωμής εκ μέρους του εργοδότη για την περίοδο της γονικής άδειας, ή της άδειας πατρότητας σε όλες τις Συλλογικές Συμβάσεις, όπως και στα ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας.  

4.       Συνέχιση της προσπάθειας για εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων που να  καταπολεμούν  το φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών και άλλων μορφών απασχόλησης με στόχο τη συγκάλυψη της σχέσης εργοδότη και εργοδοτούμενου, που εξαπλώθηκε επικίνδυνα ιδιαίτερα στο δημόσιο, ημιδημόσιο τομέα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα.

Το Γενικό Συμβούλιο  σημειώνει ταυτόχρονα την ανάγκη εντατικοποίησης του αγώνα ενάντια στις παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.            

Αναφορικά με τις ευρύτερες συνδικαλιστικές και κοινωνικές διεκδικήσεις της ΠΕΟ, το Γενικό Συμβούλιο θέτει ως κύριους στόχους τα πιο κάτω:

1.       Αύξηση στον κατώτατο μισθό και ρύθμιση βασικών ελάχιστων δικαιωμάτων για όσους εργαζόμενους καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό, όπως είναι π.χ. η ΑΤΑ, η ωριαία απόδοση των κατώτατου μισθού και ο ανώτατος χρόνος 38ωρης εβδομαδιαίας εργασίας.

2.       Τερματισμό της υφιστάμενης στρατηγικής απασχόλησης εργαζόμενων από τρίτες χώρες και εκπόνηση νέας στρατηγικής που να περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ρυθμίσεων το οποίο θα έχει ως βασική αρχή ότι άδειες παραχωρούνται με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες και σε εργοδότες που δεν παραβιάζουν και συνομολογούν συλλογική σύμβαση για όλο το προσωπικό.

3.    Συνέχιση του αγώνα για πλήρη απόδοση της ΑΤΑ  και διεύρυνση της κάλυψης με ΑΤΑ και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων που δεν καλύπτονται σήμερα από τον θεσμό.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επέκταση της κάλυψης με Σ.Σ.Ε.

4.       Συνέχιση της προσπάθειας για νομοθετική ρύθμιση της υποχρεωτικής κατοχής του Πρότυπου Επαγγελματικού Προσόντος κάτι που θα συμβάλει στην  αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και  θα λειτουργήσει ως μηχανισμός ρύθμισης ότι η άσκηση ενός επαγγέλματος γίνεται από άτομα με πιστοποιημένες γνώσεις. 

5.       Η πρόταση που παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας για ρύθμιση του 12% έχει πολλά προβληματικά στοιχεία και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως έχει. Τα προβληματικά στοιχεία αφορούν τόσο τα κριτήρια για να μπορεί  κάποιος να επωφεληθεί της μείωσης του πέναλτι του 12%, που είναι 44 χρόνια πληρωμένων και πιστωμένων εισφορών, εξαιρουμένων των πιστώσεων εκπαίδευσης, όσο και τον τρόπο που θα γίνει η μείωση του πέναλτι.  Ιδιαίτερα προβληματικό είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο έχει προκαθορίσει το περιθώριο δαπάνης του ΤΚΑ, κάτι  που ουσιαστικά υπονομεύει την δυνατότητα διαλόγου για ουσιαστική βελτίωση της εισήγησης του  Υπουργείου. 

Η ΠΕΟ έχει επεξεργαστεί εισηγήσεις τις οποίες θα καταθέσει στα πλαίσια του διαλόγου επί της πρότασης του Υπουργείου με στόχο να αντιμετωπιστεί πιο ισορροπημένα και ολοκληρωμένα το πέναλτι του 12% στα πλαίσια του στόχου για κατάργηση του άδικου αυτού μέτρου.

Παράλληλα θα συνεχιστεί η προσπάθεια για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος έτσι  που να διασφαλίζει επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις σε όλους και για δημιουργία πραγματικού αποθεματικού του ΤΚΑ.

6.       Το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΠΕΟ ενέτεινε τις πιέσεις για εισαγωγή μέτρων κατά της ακρίβειας. Το πακέτο μέτρων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση υιοθετεί μέρος των προτάσεων μας. Η ΠΕΟ θα συνεχίσει τις ενέργειες και δράσεις  για λήψη περαιτέρω μέτρων όπως είναι μεταξύ άλλων η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και η φορολογία των απροσδόκητων κερδών.

7.       Προάσπιση της φιλοσοφίας και του χαρακτήρα του ΓΕΣΥ και προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παροχών προς τους δικαιούχους. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η εισαγωγή σχεδίου για  κάλυψη των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων   για τους συνταξιούχους. Ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και επέκταση της κρατικής χορηγίας.

8.       Αναβολή της επιβολής της πράσινης φορολογίας και φορολογική μεταρρύθμιση η οποία να χαρακτηρίζεται από μεγάλη φορολογική κλιμάκωση όσο αυξάνουν τα εισοδήματα με αντίστοιχη αυξημένη φορολογία των επιχειρηματικών κερδών.

9.     Στεγαστική πολιτική η οποία  να επικεντρώνεται  σε προγράμματα κοινωνικής στέγης  για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα και κυρίως στους νέους.

10.   Πολιτική στήριξης των νέων εργαζομένων γονιών με την εκπόνηση προγραμμάτων δημιουργίας επαρκών ποιοτικών και οικονομικά προσιτών  δομών φροντίδας από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση.»