Αναρτήθηκαν οι αιτήσεις για όλα τα Ειδικά Σχέδια 13/04 με 12/05

273

Αναρτήθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy οι αιτήσεις για όλα τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 13 Απριλίου 2020 μέχρι 12 Μαΐου 2020 και ως εκ τούτου όλοι οι εργοδότες, εργοδοτούμενοι ή και αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στους δικαιούχους των σχεδίων καλούνται να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση για την περίοδο που αναφέρεται ανωτέρω, ούτως ώστε να εξεταστούν και αν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις να λάβουν το σχετικό επίδομα.

Τα Ειδικά Σχέδια για τα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις για την περίοδο 13 Απριλίου με 12 Μαΐου 2020 είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα ακόλουθα :

– Για εργαζόμενους: Η αίτηση για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών (ΕΕΑ.1) και η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας (ΕΕΑ.2).
– Για εργοδότες: Η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.3) και η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Μερική
   Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.4).
– Εργοδότες που θα υποβάλλουν τις πιο πάνω αιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν πρώτα την Δήλωση Υποβολής Στοιχείων Νέων  
  Εργοδοτουμένων (ΕΕΑ.7), η οποία αφορά σε προσλήψεις εργοδοτουμένων κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020, εάν έχουν προβεί σε 
  προσλήψεις μετά την 1/2/2020.
– Για Αυτοτελώς Εργαζόμενους: Η αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ.5).
– Για άνεργους: Η αίτηση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Ανεργίας (ΕΕΑ.8) σε πρόσωπα που λάμβαναν ανεργιακό επίδομα, το οποίο εξαντλήθηκε είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020.