ΕΚΥΣΥ: Άλυτα προβλήματα για χιλιάδες συνταξιούχους

488
Ðïñåßá äéáìáñôõñßáò ðñáãìáôïðïßçóáí óÞìåñá óõíôáîéïý÷ïé ôçò ÅÊÕÓÕ-ÐÅÏ óôïõò äñüìïõò ôçò ËÞäñáò êáé Ïíáóáãüñïõ óôçí Ëåõêùóßá , ÐáñáóêåõÞ 11 Áðñéëßïõ 2014.

Η πανδημία του κορωνοϊού, «πέραν του ότι έχει δημιουργήσει αρκετά σοβαρά προβλήματα στους ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους εξαιτίας των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, κάτι που έχει σοβαρές επιπτώσεις στον τομέα της υγείας τους, ταυτόχρονα οδήγησε να παραμένουν άλυτα σοβαρά προβλήματα που αφορούν χιλιάδες συνταξιούχους», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ).
 
Παρόλα αυτά, συνεχίζει η ΕΚΥΣΥ, μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η οργανωμένη αντίδραση των συνταξιούχων μέσα από συνεδριάσεις και συνελεύσεις που ήταν καθιερωμένες από την ΕΚΥΣΥ όλα τα προηγούμενα χρόνια, πριν από την πανδημία.
 
Μόλις αρθούν οι περιορισμοί, καταλήγει η ΕΚΥΣΥ, θα οργανώσει τις ετήσιες συνελεύσεις των τοπικών οργανώσεων και θα εντείνει τις προσπάθειές της για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, όπως είναι η απαίτηση για κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις όσων διεκδίκησαν ή θα διεκδικήσουν να λάβουν σύνταξη στο 63ο έτος της ηλικίας τους, η τροποποίηση της νομοθεσίας για να δικαιούνται σύνταξη χηρείας όλοι οι χήροι, η βελτίωση της νομοθεσίας για τη λειτουργία των στεγών ηλικιωμένων καθώς και η λειτουργία κέντρων αποκατάστασης ατόμων που έχουν ανάγκη, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.