Προειδοποιεί για μη πιστοποιημένες προσωπίδες προστασίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

341

Προσωπίδες προστασίας οι οποίες δεν έχουν πιστοποίηση όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ούτε να χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας ή άλλα πρόσωπα, ενημερώνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι σύμφωνα με καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προσωπίδες για την προστασία των ματιών από τον κορωνοϊό (φωτογραφία), είναι ΜΑΠ Κατηγορίας ΙΙΙ. 
Οι προσωπίδες προστασίας, διευκρινίζεται, «προορίζονται κυρίως για χρήση από τους επαγγελματίες υγείας (ιατροί και νοσηλευτές), οι οποίοι φροντίζουν άτομα που πάσχουν από τον COVID-19 και από άλλους επαγγελματίες του τομέα υγείας που καλούνται να χειριστούν άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή το προσωπικό που λαμβάνει δείγματα για αξιολόγηση».

Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προστίθεται, έχουν καθορίσει τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως στον κατασκευαστικό τομέα, το λιανικό εμπόριο, τα κομμωτήρια, και τον γενικό πληθυσμό επιπρόσθετα των μέτρων ατομικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης που προηγούνται.

Διάθεση στην αγορά προσωπίδων προστασίας

Στη βάση των πιο πάνω, η διάθεση των προσωπίδων προστασίας «επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτές ικανοποιούν (συμμορφώνονται με) τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/425/ΕΕ για τα ΜΑΠ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι προσωπίδες προστασίας είναι ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ και επομένως απαιτείται ο έλεγχος της συμμόρφωση τους με τον πιο πάνω Ευρωπαϊκό Κανονισμό από Κοινοποιημένο Οργανισμό.  Τεκμήριο συμμόρφωσης αποτελούν τα ακόλουθα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο πάνω στην προσωπίδα προστασίας η σήμανση CE, η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και το μοντέλο.

Επίσης, οι προσωπίδες προστασίας πρέπει να συνοδεύονται από Δήλωση ΕΕ Συμμόρφωσης (EU Declaration of Conformity), οδηγίες χρήσης σε γλώσσα κατανοητή που να υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τον ορθό τρόπο τοποθέτησης της προσωπίδας προστασίας.

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κατακλύζονται από διαφημίσεις για το πώς κατασκευάζεται μια προσωπίδα προστασίας.

«Παρόλο που η πρωτοβουλία των συμπολιτών μας για ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά είναι αξιέπαινη, οι προσωπίδες αυτές δεν έχουν πιστοποίηση όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/425/ΕΕ για τα ΜΑΠ. Επομένως, οι προσωπίδες αυτές δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ούτε να χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας ή άλλα πρόσωπα», σημειώνεται.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αναφέρεται, «πληροφορήθηκε ότι στην αγορά κυκλοφορούν αυτοσχέδιες προσωπίδες προστασίας από ακατάλληλα ή εύθραυστα υλικά και με άγνωστες ιδιότητες με κίνδυνο τον τραυματισμό του χρήστη».