Συνέχιση των ειδικών μέτρων στήριξης

294

Σε σχέση με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα οποία έχουν αποφασιστεί χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για τον Δεκέμβριο 2020 η υλοποίηση των Ειδικών Σχεδίων που είχαν εφαρμοστεί τον Νοέμβριο 2020, μέσω των οποίων μπορεί να λάβει την αναγκαία στήριξη για τους εργαζομένους της η κάθε επηρεαζόμενη επιχείρηση.
 
Στην ανακοίνωση του, το Υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι οι αιτήσεις για τα Ειδικά Σχέδια Στήριξης για την περίοδο από 1η ως 31η Δεκεμβρίου 2020 θα αναρτηθούν, στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.coronavirus.mlsi.gov.cy, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα.
 
Αναφέρει, παράλληλα, ότι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για οποιονδήποτε εργοδότη είναι να μην έχει προβεί και να μην προβεί σε οποιεσδήποτε απολύσεις για οικονομικούς ή άλλους παρόμοιους λόγους, ενώ το ύψος της στήριξης που παρέχεται σε μισθωτούς εργαζόμενους ανέρχεται στο 60% των ακαθάριστων απολαβών τους, με μέγιστο τα €1.214 σε μηνιαία βάση και ελάχιστο τα €360.
 
Περαιτέρω, το Υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι για συμμετοχή εργοδοτών που δεν τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, χρειάζεται να αποδειχθεί ότι υπάρχει πραγματική μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η οποία να υπερβαίνει το 40%.
 
Το Υπουργείο υπενθυμίζει, στην ανακοίνωση του, ότι τα Ειδικά Σχέδια που βρίσκονται σε ισχύ είναι τα ακόλουθα:
 
Στήριξη Τουριστικής Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων / Εργαζομένων που Συνδέονται με την Τουριστική Βιομηχανία
 
Όπως αναφέρει, για τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων και εργαζομένων που συνδέονται με την τουριστική βιομηχανία, έχει καταρτιστεί το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων καθώς και το Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό και Τουριστικών Πρακτορείων.
 
Προσθέτει ότι τα δύο Σχέδια ισχύουν για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και μπορεί να παρέχεται στήριξη σε μέχρι και 97% του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων που θα αναστείλουν τις δραστηριότητες τους εντελώς.
 
Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι ως σημαντικό κίνητρο για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, θα μπορεί να παρέχεται στήριξη σε μέχρι και 90% του προσωπικού ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, ως επίσης και σε 65% των άλλων επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουριστικό τομέα, ποσοστό που μπορεί να φθάσει και το 100% του συνόλου του προσωπικού για μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρεις (3) εργαζόμενους.
 
Ειδικότερα, για τα τουριστικά πρακτορεία, το Υπουργείο αναφέρει ότι η στήριξη επεκτείνεται μέχρι και στο 80% του συνόλου του προσωπικού ή στο 100% για μικρές επιχειρήσεις με μέχρι τρεις εργαζόμενους.
             
Στήριξη Επιχειρήσεων/Εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή ή συνδεόμενες με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή
 
Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι για τη Στήριξη των Επιχειρήσεων/Εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή με βάση τα Διατάγματα που εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας καθώς και των επιχειρήσεων που οι δραστηριότητες και κύκλος εργασιών τους αποδεδειγμένα συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, υλοποιούνται δύο επιπρόσθετα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή και ανάλογα με την περίοδο ισχύος των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.
 
Σημειώνει ότι στα υπό αναφορά Ειδικά Σχέδια θα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τα Διατάγματα Πλήρους Αναστολής Εργασιών, ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα και θα παρέχεται στήριξη σε 97% ως και 100% των εργαζομένων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
 
Προσθέτει πως στα πιο πάνω Ειδικά Σχέδια μπορούν επιπλέον να συμμετέχουν και επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους αναστολής των εργασιών τους.

Στήριξη Επιχειρήσεων/Εργαζομένων Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων
 
Επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει επηρεάσει σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα εργαζόμενους σε φωτογραφεία, παιδοκομικούς σταθμούς, αίθουσες δεξιώσεων και άλλες επηρεαζόμενες οικονομικές δραστηριότητες, επεκτείνεται η λειτουργία του Ειδικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, βάσει του οποίου μπορεί να παρέχεται στήριξη στο 50% των εργαζομένων υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί πέραν του 40%.
 
Στήριξη Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 
Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει, επίσης, ότι με βάση την πολιτική της Κυβέρνησης για επιπρόσθετη στήριξη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των επιχειρήσεων, σε όλα τα πιο πάνω Ειδικά Σχέδια, έχουν περιληφθεί πρόνοιες για επιδότηση του 100% των εργαζομένων για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και τρεις (3) εργαζόμενους ενώ ιδιαίτερα για τα Σχέδια για Επιχειρήσεις σε Πλήρη Αναστολή Εργασιών ή τις συνδεόμενες με αυτές επιχειρήσεις, επιδοτείται το 100% του προσωπικού για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και εννέα (9) εργαζόμενους.
 
Στήριξη Αυτοτελώς Εργαζομένων Προσώπων
 
Σημειώνει, παράλληλα, ότι αποφασίστηκε επιπλέον η συνέχιση της στήριξης σε ορισμένες κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων που επηρεάζονται σημαντικά από την πανδημία, όπως για παράδειγμα φωτογράφοι, οδηγοί ταξί, εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και άλλες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που να υπερβαίνει το 40%.
 
Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει, τέλος, ότι η στήριξη που παρέχεται αντιστοιχεί σε 60% των δηλωμένων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισοδημάτων τους, με ελάχιστο ποσό τα €300 και μέγιστο τα €900 για περίοδο τεσσάρων βδομάδων.