Δημόσια νοσηλευτήρια – σύγκρουση χωρίς όρια

346

Του Σαββάκη Κωνσταντίνου, ΚΟΓ ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

Το Σχέδιο Υγείας – ΓΕΣΥ βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή και θα πρέπει ο ΟΚΥπΥ- Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ως αρμόδια αρχή μαζί με τις Διευθύνσεις των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, δυνητικά να διαδραματίσουν τον καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του ΓΕΣΥ.

Εντούτοις σήμερα αδυνατούν να ανταποκριθούν επαρκώς και να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στο νέο περιβάλλον σε συνθήκες ΓΕΣΥ.

Η αδυναμία τους επεκτείνεται ακόμη περισσότερα επειδή τα Δημόσια Νοσηλευτήρια ουσιαστικά έχουν την αποκλειστική ευθύνη αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19. 

Η συνεχής αναβλητικότητα και διστακτικότητα του ΟΚΥπΥ να υλοποιήσει αποφάσεις που προέκυψαν από διαβούλευση και διαπραγμάτευση με το Συνδικαλιστικό Κίνημα που εκπροσωπεί το Ωρομίσθιο Προσωπικό, αλλά και να προχωρήσει και στη διοικητική και οικονομική αυτονόμηση, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ομαλή λειτουργεία των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.

Τα προβλήματα οξύνονται ακόμη περισσότερο γιατί επικρατεί σε μεγάλο βαθμό υποστελέχωση, σε όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων στη δομή και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται στη πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας υπερβάλλοντας εαυτόν ενώ η κυβέρνηση του Ν. Αναστασιάδη ΔΗΣΥ έχουν απορρίψει σε μεγάλο βαθμό αριθμό θέσεων εργασίας για στελέχωση των Νοσηλευτηρίων.

Η υπάρχουσα υποστελέχωση δυσχεραίνει την υπηρεσία των εργαζομένων να ανταποκριθούν επαρκώς στις καθημερινές και πρόσθετες ανάγκες στην υλοποίηση των καθηκόντων τους, στην εφαρμογή πρωτοκόλλων, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλεια τόσον για τους ιδίους όσον και για τους ασθενείς ώστε απρόσκοπτα να προσφέρουν την πραγματική ποιοτική φροντίδα στην υπηρεσία τους.

ΟΚΥπΥ και Διευθύνσεις των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων αντί να ανταποκριθούν με επάρκεια και ποιοτική ανταγωνιστικότητα στο νέο περιβάλλον του ΓΕΣΥ, δεν έχουν τη πολιτική βούληση να αναβαθμίσουν τις δομές λειτουργάς και το εργασιακό περιβάλλον και προσπαθούν κατά τρόπο ετσιθελικό και αυθαίρετο να απορρυθμίσουν τις εργασιακές σχέσεις και εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων, με κύριο γνώμονα κατά τη γνώμη τους ότι έτσι θα περιορίσουν το εργατικό κόστος αντί να αλλάξουν τις δομές και το τρόπο διαχείρισης του προσωπικού.

Καταβάλλουν έντονες προσπάθειες να διαφοροποιήσουν ή και να καταργήσουν για το Ω.Κ.Π. τους κανονισμούς και όρους απασχόλησης των εργαζομένων- τις συλλογικές συμβάσεις, τη τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας.  Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι τα πιο πάνω είναι συμφωνημένοι όροι με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών τα οποία έχουν επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο  ως μέρος της συμφωνίας για μεταφορά του προσωπικού από το Υπουργείο Υγείας στον Κρατικό Οργανισμό Υπηρεσιών Υγείας – ΟΚΥπΥ .

Η έντονη αντίδραση της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και άλλων συντεχνιών που λειτουργούν στα Δημόσια Νοσηλευτήρια αποτελεί σήμερα μια συγκρουσιακή σχέση χωρίς όρια. Παρά τις προσπάθειες για ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ΟΚΥπΥ θα πρέπει να συναισθανθεί το μέγεθος της ευθύνης που έχει ώστε τα Δημόσια Νοσηλευτήρια να διαδραματίσουν τον καθοριστικό ρόλο στο τομέα της υγείας και να στελεχώσει τα Νοσηλευτήρια  στη βάση των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων που έχει η δημόσια υγεία και να δημιουργήσει μια σταθερή πραγματική δομή που να εξυπηρετεί ποιοτικά και ανταγωνιστικά το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών και της κοινωνίας.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ και η Συντεχνία της ΠΑΣΥΕΚ έχουν τη θέληση και τις δυνάμεις να εργαστούν προς αυτή τη κατεύθυνση.    Καλούμαστε σήμερα όλες οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα Νοσοκομεία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να επιλυθούν ζητήματα δομής και στελέχωσης, να αποσυρθούν τα προσωπικά συμβόλαια στο διοικητικό – γραφειακό – ιατρικό – νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό καθώς επίσης και η τάση αγοράς υπηρεσιών και να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε όλες τις βαθμίδες με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση και ανταγωνιστικότητα των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων στο περιβάλλον του ΓΕΣΥ και προσφοράς προς στη Κοινωνία.