Τα εργασιακά προβλήματα στον τομέα της Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

364

Του Άθου Ελευθερίου, Γενικού Γραμματέα ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ

Ο τομέας της Γεωργίας / Κτηνοτροφίας αντιμετώπιζε πάντοτε αρκετά προβλήματα.  Οι Αγροτικές Οργανώσεις προωθούσαν προς επίλυση τα προβλήματα των αγροτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τα προβλήματα των εργαζομένων.

Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια εξακολουθούν να υπάρχουν  ακόμα αρκετά άλυτα προβλήματα.  Υπενθυμίζω κυρίως  τα ζητήματα που έγινε προσπάθεια να λυθούν με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) στη Γεωργία και Κτηνοτροφία η οποία συνομολογήθηκε πρώτη φορά το 2004, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Βιομηχανικών Σχέσεων (ΥΒΣ) του ΥΕΠΚΑ, που μετονομάστηκε αργότερα σε Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ).

Μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν μεγάλο χρονικό διάστημα, ανανεώθηκε πρόσφατα μετά από πρόταση του ΤΕΣ η ΣΣΕ για τα έτη 2021 – 2022.  Την υπογράφουν όλες οι Αγροτικές Οργανώσεις και οι τρεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις αυτού του κλάδου.  Αυτή η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα νέων διαβεβαιώσεων που δόθηκαν από τους αρμόδιους για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για να  επιλυθούν τα προβλήματα που συνεχίζουν στον κλάδο.

Το συνδικαλιστικό κίνημα αποφάσισε να δώσει ακόμα μια ευκαιρία για την υλοποίηση  των διαβεβαιώσεων για συνεννόηση και συνεργασία, για να εφαρμοστούν οι νόμοι και συμφωνίες. Όλοι συμφώνησαν πως πρέπει να αποτρέπονται φαινόμενα εκμετάλλευσης των εργαζομένων. 

Οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος δόθηκαν και γραπτώς με επιστολή τους σε τρία Τμήματα του ΥΕΠΚΑ.  Του Τμήματος Εργασίας, του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.  Τα κυριότερα ζητήματα που πρέπει να προωθηθούν είναι: 

-Η λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παραχώρηση αδειών εργασίας.         -Η παραχώρηση αδειών εργασίας να δίνεται όταν υπάρχει υπογραμμένη η ΣΣΕ που έχουν συμφωνήσει οι Συντεχνίες με τις Αγροτικές οργανώσεις και νοουμένου ότι είναι αποδεκτή από τον εργοδότη.                                                                                                                     –Όταν εγκρίνονται οι άδειες πρέπει να δίνεται στις Συντεχνίες πληροφόρηση για τον αριθμό αδειών εργασίας και σε ποιους παραχωρούνται.                                                                               –Να λειτουργήσουν κοινά κλιμάκια επιθεωρήσεων με εκπροσώπους του ΥΕΠΚΑ, των Συντεχνιών και Αγροτικών Οργανώσεων για να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαμονή και συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων και αν συνάδουν με τις εκάστοτε συμφωνίες και νομοθεσίες.  Γι’ αυτό το θέμα ζητήθηκε κοινή συνάντηση με το Τμήμα Εργασίας, το ΤΕΣ και την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων.                                                          –Στους εργαζόμενους μαζί με το συμβόλαιο εργασίας, να δίνεται γραπτώς και η διαδικασία υποβολής τυχόν παραπόνων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.                               -Να καθοριστούν επιπτώσεις στους εργοδότες που θα παραβιάζουν τις συμφωνίες, με τις οποίες δεσμεύονται για να τους δοθούν άδειες εργασίας εργαζόμενων από τρίτες χώρες.

Επισημαίνω πως οι πιο πάνω θέσεις είχαν τεθεί και ζητηθεί από το 2004. Δυστυχώς παρά τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί και γραπτώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Η Συμβουλευτική Τριμερής Επιτροπή συνεδρίασε μόνο δύο φορές το 2012. Παρά τις επίμονες προσπάθειες μας ουδέποτε επαναλειτούργησε. Ο όρος μικρές επιχειρήσεις που αναφερόταν στην 1η ΣΣΕ, παραβιάστηκε και το ΤΕΣ αντί της ερμηνείας που του ζητήθηκε, τον αφαίρεσε από τη ΣΣΕ.

Οι θέσεις του Υπουργείου Εργασίας για τα πιο πάνω, δόθηκαν και γραπτώς από το 2004 και ανέφεραν τα ακόλουθα:

«Η συλλογική σύμβαση θα καλύπτει τις μικρές επιχειρήσεις/εργοδότες στους τομείς της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.  Όλες οι υφιστάμενες επιχειρησιακές συμβάσεις θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται.  Επιπλέον δεν αποτελεί εμπόδιο η συμφωνία αυτή σε περιπτώσεις συνομολόγησης νέων επιχειρησιακών συμβάσεων.

Η Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων εισηγήθηκε προς το Τμήμα Εργασίας ως η αρμόδια υπηρεσία τη σύσταση Συμβουλευτικής Τριμερούς Επιτροπής για εξέταση των αιτήσεων παραχώρησης αδειών εργασίας.  Η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή από το Τμήμα Εργασίας.» 

Το συνδικαλιστικό κίνημα προχώρησε στην αποδοχή της ανανέωσης της ΣΣΕ, γνωρίζοντας πως πολλοί εργοδότες αυτού του τομέα την εφαρμόζουν, όπως και τις νομοθεσίες που τους αφορούν. Δεν αγνοούμεν επίσης το γεγονός πως υπάρχουν και εργοδότες που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και πρέπει να τερματιστεί.

Η υλοποίηση των υποσχέσεων και δεσμεύσεων που εκ νέου έχουν αναληφθεί, ιδιαίτερα των αρμοδίων Τμημάτων του ΥΕΠΚΑ και των Αγροτικών Οργανώσεων, σε μια νέα κοινή προσπάθεια με το συνδικαλιστικό κίνημα, ευελπιστούμε πως θα συμβάλει θετικά προς την ορθή κατεύθυνση επίλυσης αυτών των προβλημάτων.